OPĆI UVIJETI OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA


Na temelju odredbi članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.68/18, 110/18), Zlatko Šneler vlasnik dimnjačarsko-vulkanizerskg obrta „EKO-VULKAN“, sa sjedištem u Gornjoj Gračenici, Zagrebačka ulica 138, OIB: 25694667318 koji je ovlašten za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Kutina (davatelj/isporučitelj komunalne usluge), dana 26.01.2019. god. donio je


OPĆE UVJETE OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA 

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.  

Ovim uvjetima o obavljanju dimnjačarskih poslova na području grada Kutina (u daljnjem tekstu: Uvjeti) uređuju se uvjeti pružanja odnosno korištenja uslužne komunalne djelatnosti - usluge obavljanja dimnjačarskih poslova, međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge i način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge na području grada Kutina.

Obavljanje dimnjačarskih poslova je od posebnog društvenog značaja, kao mjera za sprečavanje požara, zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi, građevina i drugih materijalnih dobara, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N., br. 68/18 i 110/18) dimnjačarski poslovi spadaju u komunalne djelatnosti i obavljaju se temeljem Odluke Gradskog vijeća grada Kutina.

Način obavljanja dimnjačarskih poslova na području grada Kutina propisan je Odlukom o organizaciji i radu dimnjačarske službe grada Kutine (Službene novine grada Kutine 03/10).

Dimnjačarske usluge obvezne su za sve korisnike i kao javna korist zajamčene su svima pod istim uvjetima. 

II. ODREĐIVANJE POJMOVA

Članak 2.  

Pojedini pojmovi u smislu ovih Uvjeta imaju slijedeće značenje: 

1. Dimovodni objekti

 Pod dimovodnim objektima u smislu Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Kutine za koje je propisano obvezno čišćenje i pregledavanje u

određenim rokovima, podrazumijevaju se:

-dimnjaci,

-dimovodne cijevi,

-dimovodni kanali,

-ložišta,

-spojni kruti elementi ložišta /uključujući i dimovodne zaklope

- sabirnice čađe i drugi dijelovi dimnjaka.

    U domaćinstvima obveznom čišćenju ne podliježu: dimnjaci, dimovodne cijevi i dimovodni kanali koji nisu priključeni na ložišta, peći od glinc (kalijeve peći), štednjaci, željezne i kupaonske peći te njihove priključne cijevi.

Ove peći i cijevi dužni su čistiti korisnici. Na zahtjev i trošak korisnika vršitelj dimnjačarske službe dužan ih je očistiti.

     Projektiranje, građenje, održavanje i način korištenja gradevine čiji je sastavni dio dimnjak moraju biti takvi da se ispune zahtjevi propisani važećim tehničkim propisom za dimnjake u građevinama,


Dimnjačar je radnik koji čisti, kontrolira i provodi mjerenja dimovodnih objekata, ventilacija i uređaja za loženje. 

 

Dimnjačar s položenim majstorskim ispitom je kvalificirani (prema programu školovanja RH, verificirano od nadležnog Ministarstva) radnik sa položenim majstorskim ispitom. 

 

Ovlašteni dimnjačar je pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje dimnjačarskih poslova, koja je od Grada Kutine ovlaštena za obavljanje dimnjačarske djelatnosti. 

 

Korisnik usluge je pravna ili fizička osoba - primatelj dimnjačarske usluge bez obzira je li riječ o vlasniku, suvlasniku i/ili korisniku dimovodnog objekta i uređaja za loženje. 

 

Zakon je Zakon o Komunalnom gospodarstvu (N.N., br. 68/18, 110/18).

 

Odluka je Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 03/2010.)


Ostali pojmovi uporabljeni u ovoj odluci imaju isto značenje kao pojmovi uporabljeni u Zakonu, Odluci i posebnim propisima.

 

Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod. 

 

  • PODRUČJE PRUŽANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 3.


     Grad Kutina je jedinstveno dimnjačarsko područje, obuhvaća sva naselja na području grada Kutine, prema Odluci o broju dimnjačarskih područja na području Grada Kutine (Klasa:363-02/10-01/25, Ur.br.:2176/03-06/4-10-1, od 15.12.2010.god.)   

      Na području grada Kutine uslužnu komunalnu djelatnost – obavljanje dimnjačarskih poslova temeljem zaključenog Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne usluge dimnjačarskih poslova na području Grada Kutine (Klasa: 022-05/11-01/78, Ur.br.: 2176/03-05/2-11-1, od 23. svibnja 2011.g.) isporučuje DIMNJAČARSKO-VULKANIZERSKI OBRT „EKO-VULKAN“, zastupano po vlasniku Zlatko Šneler, sa sjedištem u Gornjoj Gračenici, Zagrebačka ulica 138, OIB: 25694667318. (u daljnjem tekstu: Davatelj/isporučitelj usluge) sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.


Članak 4.

      Korisnik usluge obavljanja dimnjačarskih poslova je svaka pravna ili fizička osoba – primatelj dimnjačarske usluge bez obzira je li riječ o vlasniku, suvlasniku i/ili korisniku dimovodnog objekta i uređaja za loženje koja se nalazi na području grada Kutine.


  • MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE

       Članak 5.


(Prema Članku 17. Odluke)

       Obveznoj kontroli i čišćenju podliježu slijedeći dimovodni objekti:

a) u stambenim zgradama i stanovima: dimnjaci i spojni dimovodni kanali štednjaka i peći na sve vrste goriva,

- uređaji za centralno grijanje na kruta, tekuća i plinovita goriva,

b) u poslovnim zgradama i prostorijama: dimnjaci, spojni dimovodni kanali i priključna ložišta za sve vrste goriva,

c) u industrijskim objektima i toplanama: dimnjaci, dimnjače, kotlovi, dimne komore, sušare, procesne i pekarske peći,

- spojni dimovodni kanali i priključna ložišta za sve vrste goriva.

Obvezno čišćenje obuhvaća i spaljivanje dimnjaka, koje se vrši prema potrebi o čemu odluku donosi davatelj dimnjačarske usluge. Kontroli podliježu sva ostala toplinska ložišta na kruta, tekuća i plinovita goriva čiji produkti su plinovi koji se odvode u zrak vertikalno i horizontalno.

U industrijskim objektima i toplanama dozvoljava se obavljanje dimnjačarskih poslova i od strane registriranih tvrtki (pravne ili fizičke osobe) koje su registrirane za pružanje dimnjačarskih usluga.


(Prema Članku 18. Odluke).

       Korisnici dimovodnih objekata dužni su omogućiti redovno čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata. Korisnici dimovodnih objekata ne smiju vršitelja dimnjačarske službe spriječiti ili ometati prilikom obavljanja dimnjačarske službe.


(Prema Članku 19. Odluke)

      Dimovodni objekti čiste se radnim danom u radno vrijeme dimnjačarske službe. Preraspodjelu radnog vremenam treba izvršiti tako da je barem dva dana u tjednu radno

vrijeme u popodnevnim satima. Vrijeme čišćenja u industrijskim objektima i poslovnim

zgradama i prostorijama odreduje se dogovorom s obzirom na prirodu posla, ali u rokovima predvidenim ovom Odlukom.

Davatelji dimnjačarske usluge dužni su prije čišćenja obavijestiti korisnika dimovodnih objekata o vremenu čišćenja.


(Prema Članku 20. Odluke)

      Radi ispravnog čišćenja dimovodnih objekata, pristup do vratašca dimnjaka i dimovodnih kanala mora biti uvijek slobodan.

Na jedan dimovodni objekt nije dozvoljen priključak ložišta sa korištenjem plina i krutog odnosno tekućeg goriva.


(Prema Članku 21. Odluke)

      Dimovodni objekti moraju se čistiti i kontrolirati u slijedećim rokovima:

DOMAĆINSTVA:

Uporaba krutog i tekućeg goriva:

1.dimnjaci i dimovodni objekti koji su u stalnoj uporabi čiste se jednom u dva mjeseca,

2. dimnjaci i dimovodni kanali na koje su priključene sobne peći, te peći centralnog i etažnog grijanja na kruta i tekuća goriva čiste se jednom u dva mjeseca u vremenu od

1. listopada do 30. travnja tekuće godine, a prema potrebi i tijekom cijele godine,

Uporaba plinskih goriva:

3. dimnjaci i dimovodni kanali na koje su priključene sobne peći na plinska goriva, te peći centralnog i ctažnog grijanja čiste se svaka tri injeseca kada su u uporabi,

4. termotehničko mjerenje za plinska trošila vrste C (učinkovitost ložišta, analiza dimnih plinova) obavlja se najmanje jedanputa godišnje.

 GOSPODARSKI I INDUSTRIJSKI OBJEKTI:

Uporaba krutog i tekućeg goriva:

1. dimnjaci i dimovodni kanali te kotlovi, priključne dimovodne cijevi na koje su priključeni kotlovi centralnog etažnog grijanja, štednjaci, sobne peći, kotlovi za kuhanje

hrane i pripremu tople vode Čiste se jednom u tri mjeseca u vrijeme uporabe,

2. dimnjaci i dimovodni kanali i priključne dimovodne cijevi na koje su priključene dimne komore (pušnice) i sušare jednom u tri mjeseca kada su u uporabi,

3. dimnjaci i dimovodni kanali, priključne dimovodne cijevi na koje su priključene peći u proizvodnom procesu jednom u tri mjeseca,

4. postrojenja kotlovnica i kotlovi: dimnjaci i dimovodni kanali, priključne cijevi

kotlovnica, te kotlovi (toplovodni, vrelovodni, vrelouljni, parni, brzi zagrijači vode, brzi razvijači pare) kod uporabe krutih i tekućih goriva jedanput mjesečno kada su u uporabi, kod uporabe plinovitih goriva jedanput u tri mjeseca,

- peći i sušare u proizvodnom procesu čiste se prema rokovima kotlova,

5. ternotehničko mjerenje (učinkovitost ložišta, analiza

dimnih plinova) obavlja se najmanje jedanputa godišnje. Sabirališta čađe u dimovodnim objektima čiste se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

       Kemijsko čišćenje obavlja se na dimovodnom kanalu kad nije moguće isti očistiti klasičnim dimnjačarskim alatom.

       Čišćenje dimovodnih objekata obavlja se na zahtjev

vlasnika ili korisnika objekta i izvan rokova navedenih u ovom članku.

       Prilikom čišćenja dimovodnih objekata obavlja se kontrola njihove ispravnosti.


(Prema Članku 22. Odluke)

       Davatelj dimnjačarske usluge obavlja dimnjačarsku službu samo u onom dimnjačarskom području za koje ima ugovor o koncesiji s Gradom Kutina. U slučaju spriječenosti zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga davatelja dimnjačarske usluge duže od mjesec dana, isti o tome mora izvijestiti Upravni odjel za komunalni sustav Grada Kutine.


(Prema Članku 23. Odluke)

       Davatelj dimnjačarske usluge mora ukloniti čadu koja kod čišćenja padne na priključak dimovodnog kanala, ako dimovodni objekt nema sabirna vratašca. Dimovodne objekte koje nije moguće valjano očistiti treba prema potrebi spaljivati, a korisnik je dužan omogućiti da se isto izvrši. Spaljivanje čađe obavlja se na onom mjestu u dimovodnom objektu koje je za to najpogodnije. Kod spaljivanja čađe u dimovodnom objektu davatelj dimnjačarske usluge dužan je poduzeti sve mjere opreza. Spaljivanje čađe ne smije se obavljati za vrijeme jakog vjetra ili visokih temperatura zraka. Prilikom spaljivanja dimovodnih objekata davatelj dimnjačarske usluge dužan je obavijestiti vatrogasnu službu te korisnike na istoj vertikali.

 

(Prema Članku 24. Odluke)

      Ako davatelj dimnjačarske usluge prilikom čišćenja ili kontrole ispravnosti dimovodnih objekata utvrdi da postoje nedostaci koji mogu predstavljati opasnost od požara (ispucani zidovi, neispravna vratašca na dimnjaku), drvena grada ugrađena u dimnjak, lako zapaljivi materijal smješten u blizini dimovodnog objekta i slično) upozoriti ce vlasnika ili korisnika da ukloni nedostatke te pismeno o tome obavijesti inspekciju zaštite od požara.

     Ako se radi o nedostacima na dimovodnom objektu na koji je priključeno plinsko ložište, davatelj dimnjačarske usluge dužan je odmah o učenim nedostacima obavijestiti ovlaštenog distributera koji obavlja opskrbu plinom, a isti je dužan odmah isključiti opskrbljivanje plinom vlasnika dok se dimovodni objekt ne dovede u ispravno stanje.

     Ako je plinsko ložište neispravno priključeno na dimovodni objekt, davatelj usluge je dužan odmah zabraniti uporabu plina. O ovoj zabrani davatelj dimnjačarske usluge dužan je odmah obavijestiti distributera iz stavka 2. ovog članka, te inspekciju zaštite od požara i komunalno redarstvo.

     Ukoliko davatelj dimnjačarske usluge bude spriječen od strane korisnika prilikom pregleda i čišćenja dva ili više puta uzastopno smatrat će se da je dimovodni objekt neispravan.

      Davatelj dimnjačarske usluge odgovara za štetu koja bi proizašla iz nestručno obavljene usluge i/ili neizvršenja iste, a u rokovima navedenim u ovoj Odluci.


(Prema Članku 25. Odluke)

      Davatelj dimnjačarske usluge dužan je na svom dimmjačarskom području obavljati preglede dimovodnih objekata u novoizgradenim objektima te u objektima na kojim se vrši dogradnja ili rekonstrukcija. Davatelj dimnjačarske usluge ukoliko utvrdi da su dimovodni objekti ispravni izdat će o tome atest vlasniku gradevine ili izvoditelju radova, a koji je potreban za izdavanje dozvole za uporabu gradevine.


(Prema Članku 26. Odluke)

     Svi korisnici dimovodnih objekata koji će koristiti plinsko gorivo dužni su zatražiti stručni nalaz - atest od davatelja dimnjačarske usluge. Korisnici su dužni zatražiti stručni nalaz - atest kod svake promjenc plinskog trošila od davatelja dimnjačarske usluge. Samo na osnovi izdanog stručnog nalaza atesta ovlašteni distributer plina može plinski uređaj pustiti u pogon. Stručni nalaz - atest dužni su zatražiti i korisnici koji koriste trošila snage veće od 50 kW bez obzira na vrstu goriva. O održavanju dimovodnih objekata korisnici i/ili vlasnici dužni su voditi evidenciju ovjerenu od strane davatelja dimnjačarskih usluga.


(Prema Članku 27. Odluke)

     Radi sprečavanja štetnih posljedica od preopterećenja dimovodnih objekata zabranjeno je bez odobrenja davatelja dimnjačarske usluge naknadno razmještati ložišta i vršiti promjenu dimovodnih objekata.


Članak 6.


Pristup do vrha dimovodnog objekta mora biti izveden tako da je siguran za dimnjačara (penjalice, hodalice), neovisno o stambenoj, odnosno poslovnoj jedinici. 


 


  • NAKNADA ZA DIMINJAČARSKE USLUGE

                                                   Članak 7.


(Prema Članku 28. Odluke)     

      Naknada za dimnjačarske usluge naplaćuje se nakon obavljene usluge, odnosno izvršenih radova, a na temelju stvarno izvršenih količina čišćenja ovjerenih od korisnika usluga u kontrolnoj knjizi, po važećem cjeniku radova i nakon ispostavljenog računa. Usluga koja nije evidentirana i ovjerena od korisnika usluge ne smije se naplaćivati.


(Prema Članku 29. Odluke)

       Naknadu iz članka 28. ove Odluke plaća korisnik usluge, odnosno vlasnik gradevine.

Ako vlasnik ne stanuje u zgradi, dužan je odrediti osobu koja stanuje u zgradi od koje će se naplaćivati naknada. Za dimnjačarske usluge obavljene na zahtjev korisnika, a izvan propisanog radnog vremena i odredenih rokova, naknadu za dolazak plaća tražitelj usluge.


  • NADZOR

                                               Članak 8.

(Prema Članaku 30.Odluke)

    Nadzor nad obavljanjem dimnjačarske službe obavlja

komunalni redar Grada Kutine u okviru svoje nadležnosti.

Komunalni redar ovlašten je :

- narediti obavljanje dimnjačarskih radova ako utvrdi da se isti ne obavljaju ili ih se ne obavlja pravilno i potpuno,

- kontrolu vodenja kontrolne knjige i kartoteke dimovodnih objekata, predložiti pokretanje prekršajnog postupkn,

- poduzimati druge propisane mjere.(Prema Članaku 31.Odluke)

    Inspekcijski nadzor nad radom dimnjačarske službe obavljaju inspekcija zaštite od požara, komunalni redar, građevinska inspekcija i državni inspektorat svaki iz svoje

nadležnosti.


(Prema Članaku 32.Odluke)

     U svrhu omogućavanja inspekcijskog nadzora nad obavljanjem dimnjačarske službe davatelji dimnjačarske usluge dužni su redovito voditi kontrolne knjige koje

sadrže:

1. oznaku zgrade (mjesto, ulicu i kućni broj),

2. podatke o vlasniku ili korisniku zgrade,

3. broj i vrstu dimovodnog objekta i ložišta koji se čiste,

4. datum obavljanja dimnjačarske usluge,

5. potpis vlasnika objekta ili ovlaštene osobe,

6. potpis dimnjačara koji je obavio dimnjačarsku uslugu.     Kontrolna knjiga dimnjačarske službe vodi se za tekuću godinu, a nakon isteka tekuće godine, mora se čuvati još najmanje dvije godine.

      Davatelji dimnjačarskih usluga dužni su jednom godišnje (u ljetnom periodu) podnijeti gradonačelniku izvješće o radu.


(Prema Članaku 34.Odluke)

     Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik stambenih zgrada, stanova, poslovnih prostorija i drugih objekata koji postupi suprotno članku 18. stavak 1. i 2. ove Odluke fizička ili pravna osoba.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna.


(Prema Članaku 35.Odluke)

     Novčanom kaznom od 750,00 – 2.000,00 kuna kaznit ce se pravna osoba i/ili fizička osoba:

1. ako kao izvođač gradevinskih radova u novogradnjama, odnosno pri dogradnji i adaptaciji objekta, sprečava i ometa izvršenje pregleda dimovodnih objekata ili ako ne traži pregled dimovodnih objekata,

2. ako postupi suprotno članku 26. ove Odluke. Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna.  • PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 


Članak 9.  

      Davatelj usluge se neće smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenju obveza koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole, kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri. U slučaju nastupa takvih kašnjenja obveza Davatelja usluge odgađa za vrijeme trajanja takvog slučaja više sile. Isto tako klimatske pojave (kiša, snijeg ili temperature ispod -15 C) mogu odgoditi redovno čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata, sukladno zakonu o zaštiti na radu.


Članak 10.

      Korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja pisanih prigovora na pruženu uslugu poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom te u sjedištu Davatelja usluge koji je dužan na takve prigovore odgovoriti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora. Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora Korisnika javne usluge najmanje godinu dana od primitka prigovora. 

      Rok za podnošenje pisane reklamaciju na ispostavljeni račun je 15 (petnaest) dana od primitka računa odnosno 15 dana prije dospijeća računa, u protivnom se smatra da je ispostavljeni račun nesporan. 

Članak 11.

Ovi Opći uvjeti objavit će se na web stranicama davatelja/isporučitelja komunalne usluge.Dimnjačar – majstor

Zlatko Šneler